POLITYKA PRYWATNOŚCI - Vagisil POLITYKA PRYWATNOŚCI - Vagisil
Change Country    
×

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Combe Incorporated („My” lub „Combe”) pragnie poinformować Państwa, w jaki sposób gromadzi, wykorzystuje i udostępnia informacje. W niniejszej Polityce Prywatności opisano naszą praktykę w zakresie postępowania z informacjami, które gromadzimy za pośrednictwem prowadzonych przez nas witryn internetowych, poprzez które uzyskali Państwo dostęp do niniejszej Polityki Prywatności („Witryny Internetowe”), za pośrednictwem obsługiwanych przez nas stron mediów społecznościowych (zwanych łącznie naszymi „Stronami Mediów Społecznościowych”), a także poprzez wiadomości e-mailowe wysyłane w formacie HTML, które zawierają linki do niniejszej Polityki Prywatności (zwanych łącznie z Witrynami Internetowymi i naszymi Stronami Mediów Społecznościowych „Serwisami”).

DANE OSOBOWE

Jakie dane osobowe możemy gromadzić

Dane Osobowe” są to informacje, które umożliwiają określenie tożsamości danej osoby, lub dotyczące osoby, którą można zidentyfikować na ich podstawie, do których należą:

 • imię i nazwisko;
 • adres pocztowy;
 • numer telefonu;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer karty kredytowej lub debetowej i inne informacje związane z tymi kartami; oraz
 • nazwa użytkownika i hasło dostępu do konta.

Gromadzenie i przetwarzanie Danych Osobowych tego rodzaju jest konieczne w celu zapewnienia Państwu dostępu do Serwisów lub wynika z wymogów prawnych. Jeśli nie przekażą Państwo wymaganych informacji, Combe może nie być w stanie zapewnić dostępu do Serwisów.

W przypadku, gdy Dane Osobowe przekazywane nam lub podmiotom świadczącym usługi na rzecz Combe w związku z Serwisami dotyczą innych osób, wówczas użytkownik zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że jest uprawniony do przekazania tych danych i do zezwolenia Combe na ich wykorzystanie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

W jaki sposób gromadzimy Dane Osobowe

Combe oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Combe gromadzą Dane Osobowe w różny sposób, w tym:

 • Za pośrednictwem Serwisów: Dane Osobowe możemy gromadzić za pośrednictwem Serwisów, na przykład podczas rejestracji w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego lub dokonywania zakupu.
 • W trybie offline: Dane Osobowe możemy gromadzić w trybie offline, na przykład kiedy użytkownik składa zamówienie przez telefon lub kontaktuje się z działem obsługi klienta.
 • Z innych źródeł: Combe może otrzymywać Państwa Dane Osobowe z innych źródeł, takich jak publiczne bazy danych, nasi partnerzy marketingowi, platformy mediów społecznościowych (w tym od osób, które są Państwa znajomymi lub są z Państwem w inny sposób powiązane), a także inne osoby trzecie.

Wykorzystywanie Danych Osobowych

Combe oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Combe wykorzystują Dane Osobowe w uzasadnionych celach biznesowych, do których należą:

 • Zapewnianie funkcjonalności Serwisów oraz realizacja życzeń użytkowników.

  • Umożliwienie Państwu korzystania z funkcji Serwisów.
  • Udzielanie odpowiedzi na Państwa zapytania oraz realizacja Państwa życzeń, na przykład dotyczących przesyłania biuletynów informacyjnych.
  • Sfinalizowanie i realizacja zakupu.
  • Przesyłanie Państwu informacji o charakterze administracyjnym, na przykład dotyczących zmian obowiązujących warunków dotyczących Serwisów i zasad polityki.
  • Zapewnianie odpowiedniej obsługi klienta.
  • Będziemy podejmować te działania w celu zarządzania naszą relacją umowną z Państwem i/lub w związku z koniecznością spełnienia obowiązku prawnego.

 • Dostarczanie naszych biuletynów informacyjnych i/lub innych materiałów marketingowych.

  • Przesyłanie wiadomości e-mailowych o charakterze marketingowym, zawierających informacje o naszych produktach i spółce.
  • Podejmujemy te działania po otrzymaniu zgody użytkownika.

 • Analizowanie Danych Osobowych dla celów sprawozdawczości biznesowej i świadczenia spersonalizowanych usług.

  • Analizowanie i przewidywanie preferencji użytkowników w celu sporządzenia zestawień dotyczących tendencji w korzystaniu z naszych Serwisów, dzięki którym możemy udoskonalać nasze Serwisy.
  • Aby lepiej poznać naszych użytkowników, dzięki czemu możemy personalizować nasze interakcje z użytkownikami, a także dostarczać im informacje lub przedstawiać oferty dostosowane do ich zainteresowań.
  • Aby lepiej poznać preferencje użytkowników, dzięki czemu za pośrednictwem naszych Serwisów jesteśmy w stanie dostarczać treści, które w naszym przekonaniu są istotne i interesujące dla nich.
  • Świadczymy spersonalizowane usługi albo za zgodą użytkownika, albo ze względu na uzasadniony interes naszej spółki.

 • Umożliwianie udziału w ankietach, loteriach, konkursach, promocjach bądź w innych działaniach.

  • Możemy przedstawiać oferty uczestnictwa w ankietach, loteriach, konkursach lub w promocjach podobnego rodzaju.
  • Niektóre z tych działań podlegają dodatkowym regulaminom określającym sposób wykorzystywania lub udostępniania Państwa Danych Osobowych.
  • Wykorzystujemy Państwa Dane Osobowe w wyżej wspomnianym kontekście w celach zarządzania naszą relacją umowną z użytkownikiem.

 • Zestawianie i/lub anonimizacja Danych Osobowych.

  • Możemy zestawiać i/lub anonimizować Dane Osobowe w taki sposób, że nie będą one już uznawane za Dane Osobowe. Dokonuje się tego przez wygenerowanie innych danych do użytku Combe, które można wykorzystywać i udostępniać w dowolnym celu.
 • Realizacja naszych celów biznesowych.

  • W przypadku analizy danych ma to na celu, przykładowo, podniesienie efektywności naszych Serwisów;
  • Audyty służą sprawdzeniu, czy nasze wewnętrzne procesy działają zgodnie z założeniami i czy są zgodne z wymogami prawnymi, regulacyjnymi lub umownymi;
  • Monitorowanie nadużyć i bezpieczeństwa danych, przykładowo w celu wykrywania i zapobiegania atakom cybernetycznym lub próbom kradzieży tożsamości;
  • Opracowywanie nowych produktów i usług;
  • Rozwijanie, udoskonalanie lub modyfikacja naszych obecnych produktów i usług;
  • Identyfikowanie trendów w korzystaniu z naszych Serwisów, co pozwala nam na przykład rozpoznawać, które elementy naszych Serwisów budzą największe zainteresowanie u użytkowników;
  • Określanie skuteczności naszych kampanii promocyjnych, co pozwala dostosowywać je do potrzeb i zainteresowań naszych użytkowników; oraz
  • Prowadzenie i rozszerzanie naszej działalności, na przykład dzięki rozpoznaniu, które elementy naszych Serwisów budzą największe zainteresowanie u naszych użytkowników, co pozwala nam skupić energię na zaspokajaniu zainteresowań naszych użytkowników.
  • Będziemy podejmować te działania w celu zarządzania naszą relacją umowną z użytkownikiem, spełnienia obowiązku prawnego i/lub ze względu na uzasadniony interes spółki.

Ujawnianie Danych Osobowych

Ujawniamy Dane Osobowe:

 • Naszym podmiotom stowarzyszonym w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności.

  • Wśród podmiotów stowarzyszonych Combe Incorporated znajdują się między innymi: Combe Laboratories, Inc. (United States of America); Combe de Mexico, S. de R.L. de C.V. (Mexico); ClearVia Labs, LLC (United States of America); Combe Marketing Private Limited (India); Universal Revendedora de Produtos de Toucador Ltda. (Brazil); Ideal Commercial Ltda. (Brazil); Combe Asia-Pacific Pty Ltd (Australia); Combe de Brasil Proaganda e Mercadologia Ltda. (Brazil); Ward Laboratories (Thailand) Limited (Thailand); Combe International Limited (United Kingdom); Combe Europa S.L. (Spain); Advertising Operations, Assessoria, Planejamento e Propaganda Ltda. (Brazil); SP Pharma Distribuidora, Importadora e Exportadora Ltda, EPP (Brazil); Combe Italia S.r.l. (Italy); and Combe Products, Inc. (Puerto Rico).
  • Combe Incorporated jest podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie wspólnie wykorzystywanymi Danymi Osobowymi.
 • Niezależnym dostawcom usług, aby ułatwić im świadczenie usług na rzecz Combe.

  • Do takich podmiotów należeć mogą dostawcy usług w zakresie hostingu witryn internetowych, analizy danych, przetwarzania płatności, realizacji zamówień, technologii informacyjnej oraz dostarczania infrastruktury towarzyszącej, obsługi klientów, dostarczania poczty elektronicznej, audytu i innych usług.
 • Niezależnym sponsorom loterii, konkursów i promocji o podobnym charakterze.
 • Podczas korzystania z Serwisów użytkownik może zdecydować się na ujawnienie Danych Osobowych.

  • Na forach dyskusyjnych, czatach, stronach profilowych, blogach i w ramach innych usług, które pozwalają na zamieszczanie informacji i materiałów (w tym, lecz nie wyłącznie, na naszych Stronach Mediów Społecznościowych). Zwracamy uwagę, że wszelkie zamieszczone lub ujawnione za pośrednictwem tych usług informacje staną się publicznie znane i mogą być dostępne innym użytkownikom i wszelkim innym osobom.

Inne sposoby wykorzystania i ujawniania informacji

Wykorzystujemy i ujawniamy Państwa Dane Osobowe również wtedy, kiedy uznajemy to za konieczne lub właściwe, szczególnie w przypadku, kiedy zobowiązują nas do tego przepisy prawa lub gdy mamy w tym uzasadniony interes:

 • Przestrzeganie przepisów obowiązującego prawa.

  • Może to dotyczyć także przepisów prawnych obowiązujących poza granicami kraju Państwa zamieszkania.
 • Udzielanie odpowiedzi na żądanie organów publicznych lub rządowych.

  • Może to dotyczyć także organów spoza kraju Państwa zamieszkania.
 • Współpraca z organami ścigania.

  • Przykładowo: kiedy udzielamy odpowiedzi na żądania i nakazy organów ścigania i innych podmiotów.
 • Z innych powodów prawnych.

  • W celu egzekwowania obowiązujących warunków świadczenia usług; oraz
  • Aby chronić prawa, prywatność, bezpieczeństwo lub majątek Combe i/lub naszych podmiotów stowarzyszonych, użytkowników lub innych podmiotów.
 • W związku z transakcjami sprzedaży lub biznesowymi.

  • Combe ma uzasadniony interes w udostępnianiu i przekazywaniu Państwa Danych Osobowych stronom trzecim w przypadku jakiejkolwiek reorganizacji, połączenia, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub rozporządzenia w inny sposób całością lub częścią jej przedsiębiorstwa, składników majątkowych lub zapasów (w tym w związku z postępowaniem upadłościowym lub o zbliżonym charakterze). Taką stroną trzecią może być przykładowo podmiot przejmujący i jego doradcy.

INNE INFORMACJE

Inne Informacje, które możemy gromadzić

Inne Informacje” są to informacje, które nie ujawniają tożsamości konkretnej osoby lub nie dotyczą bezpośrednio osoby, która może być zidentyfikowana. Są to między innymi:

 • Informacje dotyczące przeglądarki i urządzenia
 • Informacje pozyskiwane na podstawie plików cookie, tagów pikselowych i innych technologii
 • Informacje demograficzne i inne udostępniane przez Państwa, które nie ujawniają Państwa tożsamości
 • Informacje, które zostały zestawione w taki sposób, że nie ujawniają już tożsamości konkretnej osoby

W przypadku, gdy przepisy obowiązującego prawa zobowiązują nas do traktowania Innych Informacji tak jak Dane Osobowe, możemy wykorzystywać je wyłącznie w celach, w jakich wykorzystuje się i udostępnia Dane Osobowe, jak to opisano szczegółowo w niniejszej Polityce Prywatności.

W jaki sposób gromadzimy Inne Informacje

Combe oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Combe gromadzą Inne Informacje w różny sposób, w tym:

 • Za pośrednictwem Państwa przeglądarki lub urządzenia użytkownika: Pewne informacje zbierane są przez większość przeglądarek lub automatycznie za pośrednictwem urządzenia użytkownika, jak na przykład adres MAC (Media Access Control) użytkownika, typ komputera (Windows lub Macintosh), rozdzielczość ekranu, nazwa i wersja systemu operacyjnego, producent i model urządzenia, język, rodzaj i wersja przeglądarki internetowej czy nazwa i wersja Serwisów, z których Państwo korzystają. Wykorzystujemy te informacje, aby zapewnić prawidłowe działanie Serwisów.
 • Na podstawie plików cookie: Pliki cookie są to porcje informacji przechowywane bezpośrednio w komputerze, z którego Państwo korzystają. Dzięki plikom cookie możemy pozyskiwać informacje na przykład na temat rodzaju przeglądarki, czasu korzystania z Serwisów, odwiedzanych stron, preferencji językowych i innych danych dotyczących aktywności użytkownika. Combe oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Combe wykorzystują takie informacje w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, ułatwienia nawigacji, bardziej efektywnego wyświetlania informacji, personalizacji sposobu korzystania z Serwisów, a także w celu identyfikacji komputera użytkownika i ułatwienia mu korzystania z Serwisów. Combe gromadzi także dane statystyczne na temat korzystania z Serwisów, co pozwala nam stale udoskonalać ich formułę i funkcjonalność, poznawać sposoby, w jakie są wykorzystywane oraz rozwiązywać problemy z nimi związane. Pliki cookie umożliwiają nam ponadto dobieranie reklam lub ofert w taki sposób, aby były jak najbardziej atrakcyjne dla użytkownika, oraz wyświetlanie ich podczas korzystania przez niego z Serwisów. Możemy również wykorzystywać pliki cookie lub inne technologie do śledzenia reakcji na nasze reklamy online.

  Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby informacje były gromadzone przy pomocy plików cookie, większość przeglądarek umożliwia automatyczną odmowę przyjmowania plików cookie lub daje możliwość wyrażenia odmowy lub akceptacji przesyłania na Państwa komputer indywidualnych plików cookie z określonej witryny internetowej. Mogą Państwo także zapoznać się z dokumentem http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Jednak odmowa akceptacji plików cookie może być przyczyną pewnych niedogodności podczas korzystania z Serwisów. Przykładowo, jeśli nie będziemy mogli zidentyfikować Państwa komputera, konieczne może być logowanie się przy każdej wizycie na naszej witrynie. Użytkownik może także nie otrzymywać od nas reklam lub innych ofert, które odpowiadają jego zainteresowaniom i potrzebom.

 • Na podstawie tagów pikselowych i innych podobnych technologii: W związku z pewnymi Serwisami wykorzystywane mogą być tagi pikselowe (zwane także sygnałami nawigacyjnymi lub „czystymi GIFami”), które służą między innymi do śledzenia aktywności użytkowników Serwisów (w tym odbiorców wiadomości e-mailowych), mierzenia skuteczności kampanii reklamowych i tworzenia statystyki użytkowania Serwisów i wskaźników odpowiedzi.

  W chwili obecnej nie mamy możliwości reagowania na sygnały „nie śledź” (do-not-track) wysyłane przez przeglądarkę.

 • Usługi analityczne: Korzystamy z usługi Google Analytics, która posługuje się plikami cookie i podobnymi technologiami w celu gromadzenia i analizowania informacji dotyczących korzystania z Serwisów oraz generowania raportów na temat aktywności i trendów. Usługa ta może również służyć do gromadzenia informacji dotyczących korzystania z innych witryn internetowych, aplikacji i zasobów internetowych. O zasadach świadczenia usług Google można przeczytać na stronie www.google.com/policies/privacy/partners/. Aby z nich zrezygnować, należy pobrać odpowiedni dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics, który jest dostępny na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Adres IP: Adres IP użytkownika jest to numer automatycznie przypisywany do komputera, z którego korzysta, przez jego dostawcę usług internetowych (ISP). Adres IP może być identyfikowany i logowany automatycznie w plikach rejestrujących na naszym serwerze za każdym razem, kiedy dany użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisów, wraz z danymi dotyczącymi czasu wizyty i odwiedzanych stron. Gromadzenie adresów IP jest normalną praktyką i dokonuje się automatycznie w przypadku wielu witryn, aplikacji i serwisów innego rodzaju. Zebrane adresy IP wykorzystujemy między innymi do obliczania poziomu użytkowania, diagnozowania problemów z serwerem czy administrowania Serwisów. Na podstawie adresu IP użytkownika możemy określić jego przybliżoną lokalizację.

 • Od użytkownika: Informacje dotyczące na przykład preferowanej metody komunikowania się zbierane są wtedy, kiedy użytkownik dobrowolnie je ujawni.

 • Poprzez zestawianie informacji: Zestawione Dane Osobowe nie pozwalają na identyfikację Państwa tożsamości ani też tożsamości jakiegokolwiek użytkownika Serwisów (na przykład: możemy zestawiać Dane Osobowe, aby ustalić, jaki procent naszych użytkowników posiada dany numer kierunkowy telefonu).

W jaki sposób wykorzystujemy i udostępniamy Inne Informacje

Inne Informacje są wykorzystywane i udostępniane przez nas w dowolnych celach, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. W pewnych okolicznościach Inne Informacje mogą być łączone z Danymi Osobowymi (na przykład imię i nazwisko użytkownika może być połączone z jego lokalizacją). W takich przypadkach połączone informacje traktowane są jak Dane Osobowe tak długo, jak pozostają połączone.

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ STRONY TRZECIE

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy zasad prywatności, informacji lub innych praktyk stosowanych przez strony trzecie, w tym stron trzecich prowadzących jakąkolwiek witrynę lub serwis internetowy, do których w Serwisach udostępniono link. Combe nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Udostępnienie w Serwisach linku nie oznacza ze strony Combe lub podmiotów stowarzyszonych z Combe rekomendacji witryny lub serwisu internetowego, do których takie linki prowadzą. Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie, udostępnianie danych, ani też za zasady lub praktyki dotyczące bezpieczeństwa danych przyjęte przez inne organizacje, takie jak dostawcy platform mediów społecznościowych, dostawcy systemów operacyjnych, dostawcy usług bezprzewodowych lub producenci urządzeń, także w odniesieniu do Danych Osobowych, które udostępnili Państwo innej organizacji za pośrednictwem naszych Stron Mediów Społecznościowych lub w związku z nimi.

BEZPIECZEŃSTWO

Combe stara się stosować odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne mające chronić Dane Osobowe w ramach naszej organizacji. Należy jednak wskazać, że żaden system przesyłania lub przechowywania danych nie gwarantuje, że dane będą w 100% bezpieczne. W przypadku, gdyby uznali Państwo, że interakcja z nami nie jest już bezpieczna (na przykład w razie podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa Państwa konta), należy niezwłocznie poinformować nas o tym w sposób wskazany w punkcie „Kontakt z nami” poniżej.

MOŻLIWOŚCI WYBORU I DOSTĘP DO DANYCH

Dostępne dla użytkownika możliwości wyboru co do sposobu korzystania i udostępniania jego Danych Osobowych przez Combe

Dajemy Państwu możliwość wyboru różnych opcji w odniesieniu do korzystania i udostępniania Danych Osobowych przez Combe w celach marketingowych. Mogą Państwo zrezygnować z:

 • Otrzymywania od nas komunikatów elektronicznych: Jeżeli nie chcą Państwo otrzymywać od nas w przyszłości wiadomości e-mailowych o charakterze marketingowym, aby zrezygnować z ich otrzymywania, należy kliknąć na link „Zrezygnuj” zamieszczony w każdej takiej wiadomości.

Udostępnianie Państwa Danych Osobowych podmiotom stowarzyszonym dla celów marketingu bezpośredniego: Jeżeli nie chcą Państwo, aby ich Dane Osobowe udostępniane były podmiotom stowarzyszonym Combe dla celów marketingu bezpośredniego, należy wysłać e-mail na adres [email protected] Combe postara się uwzględnić Państwa żądanie w możliwie najkrótszym terminie. Należy jednak pamiętać, że w razie rezygnacji z otrzymywania wiadomości marketingowych Combe nadal może wysyłać Państwu istotne informacje o charakterze administracyjnym, z otrzymywania których nie mogą Państwo zrezygnować.

Jak uzyskać dostęp do Danych Osobowych, poprawiać je lub zastrzec

Aby uzyskać możliwość przejrzenia, poprawienia, zaktualizowania, zastrzeżenia lub ograniczenia wykorzystywania Danych Osobowych, które zostały nam wcześniej udostępnione, zażądać ich usunięcia lub otrzymać elektroniczną kopię swoich Danych Osobowych w celu ich przekazania innej firmie (w zakresie, w jakim prawo do przenoszenia danych wynika z przepisów obowiązującego prawa), należy skontaktować się z nami w sposób określony w punkcie „Kontakt z nami” poniżej. Udzielimy odpowiedzi na Państwa wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

We wniosku należy wyraźnie wskazać, które Dane Osobowe chcieliby Państwo poprawić, czy sprzeciwiają się Państwo wykorzystywaniu ich Danych Osobowych znajdujących się w naszej bazie danych, lub też określić, jakie ograniczenia chcieliby Państwo nałożyć na korzystanie przez nas z Państwa Danych Osobowych. Mając na względzie ochronę Państwa interesów, możemy realizować wyłącznie wnioski, które dotyczą Danych Osobowych powiązanych z konkretnym adresem poczty elektronicznej, z którego wniosek Państwa został wysłany. Przed realizacją wniosku konieczna może być weryfikacja Państwa tożsamości. Postaramy się uwzględnić Państwa żądanie w możliwie najkrótszym terminie.

Należy zauważyć, że konieczne może być zachowanie pewnych informacji do celów archiwalnych i/lub w celu finalizacji transakcji rozpoczętych przez Państwa przed złożeniem wniosku o poprawienie lub usunięcie danych (na przykład w przypadku dokonania zakupu lub wzięcia udziału w promocji poprawienie lub usunięcie udostępnionych Danych Osobowych może być możliwe dopiero po zakończeniu takiej transakcji lub promocji).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Będziemy przechowywać Dane Osobowe tak długo, jak jest to konieczne lub dozwolone ze względu na cel lub cele, w jakich zostały one pozyskane oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Do kryteriów służących do określenia okresów przechowywania należą:

 • Okres ciągłej współpracy z użytkownikiem i świadczenia Serwisów na jego rzecz (przykładowo: jak długo mają Państwo konto w Combe lub czy korzystają z Serwisów w sposób ciągły);
 • Czy podlegamy w tym zakresie jakiemuś obowiązkowi prawnemu (na przykład: określone przepisy prawne nakładają na nas obowiązek przechowywania dokumentacji dotyczącej transakcji zawieranych przez użytkowników przez pewien czas przed ich usunięciem); lub
 • Czy zachowanie danych jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (jak na przykład w odniesieniu do obowiązujących przepisów o przedawnieniu, sporów sądowych lub postępowań wyjaśniających ze strony organów nadzorczych).

KORZYSTANIE Z SERWISÓW PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOLETNIE

Serwisy nie są przeznaczone dla osób poniżej szesnastego (16) roku życia, a Combe nie zbiera świadomie Danych Osobowych od osób w wieku poniżej 16 lat.

JURYSDYKCJA I TRANSGRANICZNE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Państwa Dane Osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w krajach, w których posiadamy obiekty lub w których zatrudniamy usługodawców. W związku z korzystaniem z Serwisów przyjmują Państwo do wiadomości, że udostępnione informacje będą przekazywane do krajów innych niż Państwa kraj zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, gdzie mogą obowiązywać inne niż w Państwa kraju zamieszkania regulacje dotyczące ochrony danych. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, organy nadzorcze lub organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogą uzyskać dostęp do Państwa Danych Osobowych.

Informacja dla użytkowników z obszaru EOG: Komisja Europejska uznaje niektóre kraje spoza EOG za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełen wykaz tych krajów znaleźć można na stronie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en. W przypadku przekazywania danych z obszaru EOG do krajów nieuznawanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiednią ochronę wdrożyliśmy odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską] w celu ochrony Państwa Danych Osobowych. Listę tych środków można otrzymać, kontaktując się z nami pod adresem [email protected]

INFORMACJE WRAŻLIWE

Prosimy o nieprzesyłanie i nieudostępnianie nam jakichkolwiek wrażliwych Danych Osobowych (na przykład: numerów ubezpieczenia społecznego, informacji dotyczących pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wyznania lub innych poglądów, stanu zdrowia, danych biometrycznych, cech genetycznych, karalności lub członkostwa w związkach zawodowych) w ramach lub za pośrednictwem Serwisów lub w inny sposób do Combe.

AKTUALIZACJE NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

Combe może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Informacja „OSTATNIA AKTUALIZACJA” na początku niniejszej Polityki Prywatności wskazuje, kiedy była ona ostatnio aktualizowana. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia uaktualnionej Polityki Prywatności w Serwisach. Przez korzystanie z Serwisów po wprowadzeniu tych zmian akceptują Państwo uaktualnioną Politykę Prywatności.

KONTAKT Z NAMI

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie Państwa Danych Osobowych na podstawie niniejszej Polityki Prywatności jest Combe Incorporated, z siedzibą przy 1101 Westchester Avenue, White Plains, New York 10604.

W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, należy skontaktować się z nami pod adresem [email protected], lub:

 • Combe Incorporated
 • Attn: Office of the General Counsel
 • 1101 Westchester Avenue
 • White Plains, New York 10604

Ponieważ komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej nie zawsze jest bezpieczna, w wiadomościach e-mailowych kierowanych do nas nie należy załączać informacji dotyczących kart kredytowych lub innych informacji o wrażliwym charakterze.

DODATKOWE INFORMACJE DLA OSÓB Z OBSZARU EOG

Osoby zamieszkałe w krajach należących do EOG mają prawo do złożenia skargi do organu do spraw ochrony danych właściwego dla ich kraju, regionu lub obszaru, na terenie którego doszło do domniemanego naruszenia przepisów obowiązującego prawa ochrony danych. Wykaz organów do spraw ochrony danych dostępny jest pod adresem: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.